08 okt 2018

Effekt av metformin och akupunktur på insulinkänslighet hos överviktiga kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom

Bakgrund

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en vanlig hormonell och metabol störning som drabbar ca 10% av kvinnor i fertil ålder. PCOS är förknippat med ägglossningsrubbning, ofrivillig barnlöshet och höga nivåer av testosteron. Det kan yttra sig som besvärande hårväxt, akne och/eller tunnhårighet samt symptom av oro/depression. Övervikt/fetma och nedsatt insulinkänslighet kan vara ett förstadie till sockersjuka (typ-2 diabetes) och en ökad risk för utveckling av metabola syndromet (högt blodtryck och höga blodfetter bla) finns. Vi har nyligen i en studie visat att akupunktur förbättrar insulinkänsligheten hos kvinnor med PCOS. Livsstilsförändring och läkemedelsbehandling med metformin är den vanligaste behandlingen vid övervikt hos kvinnor med PCOS.

Syfte

Syftet med studien är att undersöka om akupunktur eller metformin tillsammans med livsstilsråd jämfört med endast livsstilsråd förbättrar insulinkänsligheten och menstruationsfunktion hos kvinnor med PCOS. Vi vill även studera hur dessa behandlingar reglerar insulinkänsligheten i olika vävnader såsom livmoderslemhinna, underhudsfett och muskelvävnad. Vi avser även att studera om dessa behandlingsmetoder förbättrar symptom av oro/depression och livskvalitet hos kvinnor med PCOS. Under studien måste du skydda dig mot graviditet men får inte använda p-piller eller andra hormoninnehållande preventivmedel eller äta någon annan form av läkemedel som kan påverka insulinkänsligheten eller hormonnivåer.

  • akupunktur + livsstilsråd
  • metformin + livsstilsråd eller
  • enbart livsstilsråd under 4 månader

Efter 4 månaders behandling följer en 4 månaders uppföljningsperiod.

Undersökningarna som beskrivs nedan sker för samtliga vid

  • studiestart
  • efter 4 månaders behandling och
  • 4 månader efter sista behandlingen.

Studiens genomförande

Nedan följer en beskrivning av studiens genomförande. Efter en telefonintervju kallas du till ett första screeningbesök.

Besök 1(screening):

Tillsammans med en forskningssköterska görs en intervju med frågor som syftar till att ta reda på om du har PCOS. Din vikt, längd, höft och midjeomfång registreras och blodtryck mäts. Du skattar även din grad av eventuell behåring och akne. Vid behov tas blodprov för att mäta nivå av manligt könshormon för att säkerställa diagnos.

Om du uppfyller inklusionskriterierna får du sju frågeformulär med dig hem för skattning av livskvalitet, psykisk hälsa, grad av fysisk aktivitet, personlighet samt ätbeteende. De beräknas ta 45 – 60 minuter att fylla i. Dessa tas med till besök 2 (provtagning före behandling).  Du ombeds registrera när du har mens under hela studieperioden.

Du får med dig en så kallad accelerometer som ska användas under 7 dagar för att registrera grad och intensitet av din dagliga fysiska aktivitet. Utrustningen lämnas tillbaka vid nästa besök tillsammans med enkäterna.

Du kommer även att kallas till en undersökning där din kroppssammansättning (fetthalt, muskelmassa och benmassa) undersöks med en så kallad DXA undersökning. 27 Besök 2 (provtagningdag före start av behandling): Du kommer fastande på morgonen till Kvinnohälsan på dag 6-8 i nästa menstruationscykel. Om du har oregelbunden menstruation får du ett läkemedel (progesteron) att ta under 7 dagar för att framkalla en blödning. Accelerometern och frågeformulär lämnas tillbaka.

Först träffar du läkare för gynekologiskundersökning innefattande ultraljud av äggstockar och livmoder. Du blir då tillfrågad om att lämna prov från livmoderslemhinnan, en sk endometriebiopsi.

Du kommer också att tillfrågas om att lämna ett fettvävnadsprov från buken.

Blodprov (20 ml) för analys av hormonnivåer, blodfetter, inflammatoriska markörer och genetiska analyser tas.

Ett glukosbelastningstest görs där vi mäter blodsockervärdet under 2 timmar efter du har druckit en sockerlösning. Efter sockerbelastningstestet serveras frukost. Om något av blodproven som tas visar att du har en hormonell sjukdom som gör att du inte kan delta i studien kommer du att meddelas detta och vi kommer att hjälpa dig att få vidare vård

Livsstilsråd:

Samtliga individer kommer att få livsstilsråd av forskningssköterskan med fokus på vikt och fysisk aktivitet. En bok med livsstilsråd delas ut och alla får även en stegräknare som ska användas dagligen och antalet steg per dag noteras. En gång per vecka får du ett SMS som besvaras med antalet steg per dag under veckan.

Efter provtagningsdagen och livsstilsråd kommer du att slumpmässig tillhöra en av de tre behandlingsgrupperna 1) akupunktur + livsstilsråd 2) metformin + livsstilsråd eller 3) enbart livsstilsråd. Tid för akupunktur bokas och de som ingår i metformin-gruppen får läkemedel med sig hem enligt nedan. (Besöket beräknas ta ca 6 timmar).

Behandlingsstart.

Akupunkturbehandling: Akupunkturbehandlingen ges av legitimerade fysioterapeuter med lång erfarenhet av akupunkturbehandling. De första 5 veckorna ges behandling 3 gånger per vecka och varje behandling varar 30 minuter. De sista 9 veckorna ges akupunkturbehandlingen 2 gånger per vecka. (Varje besök beräknas ta ca 45 minuter).

Metforminbehandling: Metformin (500 mg) ges i tablettform tre gånger per dag, morgon, lunch och middag.

Besök 3 (uppföljning efter avslutad behandling) och Besök 4(uppföljning 16 veckor efter sista behandlingen):görs samma undersökningar som före behandlingsstart.

Tidsåtgång

Studien pågår under totalt ca 35 veckor (screening och baslinjeundersökning ca 3 veckor, behandling 16 veckor och uppföljning 16 veckor efter avslutad behandling).

Vad är rutinbehandling?

Livsstilsförändring och läkemedelsbehandling med metformin är inte alltid tillräcklig behandling. Akupunktur för att motverka insulinokänslighet är ingen rutinbehandling. Akupunktur har i en pilotstudie visats förbättra insulinkänsligheten.

En del av dina prover kommer att analyseras direkt medan en del kommer att lagras i frysar på Kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, i en sk biobank tills olika analyser utförs.

Samtliga framtagna uppgifter och prover kodas och identifieringslistan (kodnyckel) förvaras på Institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet åtskild från proverna.

Du har full rätt att utan närmare förklaring begära att Dina prover skall förstöras eller avidentifieras (dvs de kan inte spåras till Din person). Biobankslagen (SFS 2002:297).

Risker med undersökningen

Riskerna med att delta i denna studie bedöms som små. Samtliga undersökningar utförs av erfaren personal.

Finns det några fördelar för dig att vara med i studien

Du får en noggrann hälsoundersökning med kontroll av om du har någon annan hormonell sjukdom. Skulle vi finna att du har avvikande prover kommer vi att hjälpa dig till den sjukvårdsinstans som bäst tar hand om problemet. Enklare avvikelse tas om hand av studiens läkare.

Vad händer om jag inte vill vara med?

Din medverkan i denna studie är frivillig. Om Du väljer att inte delta i studien kommer det inte att påverka din framtida vård och behandling.

Hantering av data

Patientuppgifter från studien kommer att lagras i ett register och databehandlas. Dina uppgifter är sekretesskyddade och ingen obehörig har tillgång till registret. Vid databearbetning kommer ditt namn och personnummer att ersättas med en kod så att en enskild individ inte kan urskiljas. Endast den som är ansvarig för studien har tillgång till ”kodnyckeln”. Du som enskild individ kan inte identifieras vid rapportering av studiens resultat. Hanteringen av dina uppgifter regleras av Personuppgiftslagen (SFS1998:204).

Försäkring och ersättning

Studien omfattas av patientförsäkring. Du får en kostnadsfri hälsoundersökning samt kostnadsfri behandling och om du lämnar vävnadsprover får du en skattepliktig ersättning på 1000 kr per biopsitagning, totalt 9 st.

Frivillighet

Din medverkan är helt frivillig och Du har rätt att när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande i studien. Det påverkar inte ditt omhändertagande och dina ordinarie kontakter med vården.

Ansvariga, ytterligare information

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta försöksledare:

Forskningsbarnmorskor:

Berit Legerstam eller Lotta Blomberg, Kvinnohälsan, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, tel 08-517 737 82.E-mail: kvinnohalsan.kk.karolinska@sll.se

Docent Elisabet Stener-Victorin, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet, Solna. Mobil: 070-564 36 55. E-mail: elisabet.stener-victorin@ki.se

Ansvarig läkare:
Professor Angelica Lindén Hirschberg, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, tel. 08-517 733 26. E-mail: angelica.linden-hirschberg@sll.se

Lotta Blomberg
leg barnmorska
Kvinnohälsan
PO Gynekologi och Reproduktionsmedicin
Karolinska Vägen 37 A, QD63
Karolinska Universitetssjukhuset
17176 Stockholm
08-517 73782
0736 251 825
liselott.blomberg@sll.se

Leave your thought